Vilkår og betingelser

Sist oppdatert 03.04.2023

Partene

Selger er: Evelon AS Adresse: Åshaugveien 68, 3170 Sem E-post: nettbutikk@evelon.no Telefon: 21 41 50 00 Org. nr: 825 558 772 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den bedrift som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

1. Generelle vilkår

Betingelsene er utarbeidet for å informere om hvilke rettigheter og plikter en kjøper har til Evelon AS (heretter Evelon) ved kjøp av varer som Evelon markedsfører på nettsidene sine. De lover som anvendes ifb. salg/kjøp over internett er:

Avtaleloven

Panteloven

Kjøpsloven

Ref kjøpsloven og relatert til punkt 16 ang Garanti vedrørende salg i næring, avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders frist for reklamasjon for feil/mangler.

2. Bestillingsmåter

Bestillinger (ordrer) kan gjennomføres i nettbutikken nettbutikk.evelon.no. Når bestillingen er gjort og det er huket av for Vilkår & betingelser, anses denne kjøpsbetingelsen som akseptert/godtatt.

3. Hvem kan bestille

Kjøper er juridisk ansvarlig for kjøpet, så lenge bestiller har en rolle i organisasjonen. I øvrige situasjoner der kjøper er forskjellig fra bestiller, er bestiller juridisk ansvarlig for kjøpet.

4. Bestillingens innhold

Kjøper plikter å opplyse sannferdig om kundenavn, faktura- og leveringsadresse, telefonnummer, e-postadresse, samt hvilke varelinjer som skal bestilles. Kjøper kan om ønskelig opplyse om ønsket fraktmetode, bestillingsreferanse og beskjeder til selgers salgsavdeling. Dersom bestiller opptrer som kontaktperson, plikter kjøper å opplyse om eget navn, telefonnummer og e-postadresse.

5. Produktinformasjon

Evelon skal alltid jobbe for å effektivt opplyse om produktenes egenskaper, men i gitte tilfeller kan både egenskapsbekrivelse og bilde mangle. Kjøper må selv sørge for at varen vil være dekkende for sitt behov. Dersom bilde og/eller informasjon er mangelfull eller fraværende kan kjøper kontakte selgers salgsavdeling for å få tilgang til ytterligere info. Alle produkter Evelon selger kan brukes i Norge.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom varens overskrift, bilde og beskrivelse, så er det i hovedregel overskriften som gjelder. I slike tilfeller anbefales kjøper å kontakte salgsavdelingen for å avstemme. Evelon plikter i slike tilfeller å rette feilen på nettsidene.

6. Priser

Prisene opplyst på nettbutikk.evelon.no opplyses standard eks. mva. for angitt mengde (stk). Kjøper kan huke av for å vise priser eks. mva., og nettsidene vil huske dette valget. Prisene vises eks. leveringsomkostninger, dette vises tydelig i kassen før man bekrefter bestillingen. Dersom kunde er tildelt faste rabatter på produkter/produktgrupper, vil rabattene vises etter innlogging. Leveringsomkostningene fremkommer tydelig i handlekurv ut fra valgt leveringsalternativ. Evelon tar forbehold om skrivefeil og andre feil. Ved å klikke «Legg ordre» har kjøper godtatt de fraktprisene som er oppgitt, og vil derfor ikke være gjenstand for kreditering etter at bestillingen er sendt fra Evelon.

Dersom en eller flere varer er feilpriset eller har feil pris i forhold til mengde kan Evelon avslå bestillingen og rette opp feilen. Kjøper skal da straks gis beskjed om dette.

7. Lagerstatus

Lagerstatus som vises på nettbutikk.evelon.no er varer som er tilgjengelig for salg av Evelon, enten at de ligger på et av Evelons lagre eller hos en av Evelons distributører. For spørsmål om dette, ta kontakt med salgsavdelingen. Det tas også forbehold om feil i lagerstatusvisningen.

8. Betaling

Ved bruk av nettbutikken tilbys kjøper de betalingsmåter som til enhver tid er tilgjengelige i nettbutikken. Primært vil dette være kjøp via faktura. Ved opprettelse av kundeforhold eller store enkeltordre vil det foretas en kredittvurdering av kjøper.

Dersom faktura ikke betales ved forfall vil det bli beregnet forsinkelsesrenter i hht. forsinkelsesrenteloven.

9. Ordrebekreftelse

Evelon plikter på sin side å bekrefte at bestillingen er mottatt i form av en ordrebekreftelse.

Ordrebekreftelsen skal inneholde Evelons adresse og kontaktinfo, kjøpers leverings- og fakturaadresse, og bestillers navn, kundenummer, ordrenummer, ordrens varelinjer, betalingsmåte, fraktmetode og fraktpris. Dersom kjøper/bestiller ikke mottar ordrebekreftelsen innen en time etter bestillingen er fullbyrdet, må han/hun kontakte salgsavdelingen. Kjøper/bestiller på sin side forplikter seg til å lese nøye gjennom ordrebekreftelsen for å kontrollere at opplysningene er korrekte, og snarest mulig kontakte salgsavdelingen ved uoverensstemmelser. Ordrebekreftelsen er grunnlaget for avtaleinngåelsen mellom Evelon og kjøper.

10. Bestillingens gyldighet

En bestilling anses å være gjennomført ved å klikke "Legg ordre" i nettbutikken. Avtaletidspunktet er når ordrebekreftelse mottas. En bestilling er en bindende avtale mellom kjøper og selger der begge parter har forpliktelser anført i dette dokumentet. En bestilling hos Evelon er gyldig selv om leveringstiden er lang.

11. Endring

Dersom kjøper ønsker å gjøre endringer på sin bestilling anbefales det å ta kontakt med salgsavdelingen så tidlig som mulig. Bestillinger blir pakket fortløpende og sendt ut så fort det lar seg gjøre. Det er da ikke lenger anledning for å gjøre endringer på bestillingen.

12. Leveringstid

Alle generelle leveringstider som er oppgitt nettbutikk.evelon.no må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.

13. Levering

Bestillinger som er gjort hos Evelon vil bli levert når alle varene i bestillingen er klare til levering (samlet levering). Samlet levering kan fravikes, men dette må skje etter anmodning fra kjøper. Evelon er forpliktet til å levere varer iht. bestilling forsvarlig, med følgende unntak og begrensninger:

1. Dersom enkelte varer i bestillingen har utgått.

2. Dersom Evelon oppdager feil i varens egenskaper i forhold til opplysninger gitt til kjøper i forkant.

3. Dersom pris eller mengde oppdages å være feil i forhold til ordrebekreftelse.

4. Dersom forfalte fakturaer eller overskredet kredittgrense.

5. Ved mislighold, mistanke om svindel etc.

Kjøper skal da bli varslet om dette, og tilbys alternativ hvis dette finnes.

14. Kjøpers plikt til å motta bestillingen

Kjøper er forpliktet til å motta varene som er bestilt hos Evelon, om ikke annet er avtalt. Kjøper er forpliktet til å motta bestillingen med følgende unntak:

1. Dersom annet avtales i forkant med kundeservice.

3. Dersom forsendelse er tydelig skadet ved utleveringsforsøk. Skade skal også meldes til Evelons supportavdeling.

14. 1. Når kjøper ikke mottar / henter bestillingen

Kjøper har en plikt til å motta bestilling etter ovenstående vilkår. Dersom kjøper unnlater å motta/hente bestillingen kan Evelon belaste kjøper for sine omkostninger for bestillingen. Her brukes en standard beregning for å dekke utlegg som frakt, gebyrer, returfrakt, emballasje, medarbeidernes tidsforbruk og kostnader rundt uønsket lagerhold.

Belastningen gjøres som følger: Belastningen faktureres i etterkant av returmottak, eller trekkes ut ved refusjon av allerede betalte ordrer. Det er nok en gang viktig å presisere at kundens plikt til å motta bestillingen ikke utelukkes av lang leveringstid.

15. Kjøpers plikt til å kontrollere mottatte varer

Kjøper plikter å kontrollere innholdet av bestillingen innen 7 dager etter mottak. Kontrollen skal bestå i å avstemme innholdet opp mot ordrebekreftelse, samt å se etter defekter, mangler eller skader.

Dersom bestillingen inneholder mangler, feillevering eller feil/skader, heretter kalt "feilprodukter" skal kjøper straks og innen 7 dager etter varemottak melde ifra til Evelons supportavdeling. Evelon skal da om ikke annet blir avtalt raskest mulig sende ut varer som mangler, og ordne med kostnadsfri retur av feilprodukter.

Kunde på sin side forplikter seg til å levere tilbake feilprodukter i henhold til avtale med Evelons supportavdeling. Kjøper kan da bli mellomfakturert for utsendte varer som da blir kreditert ved mottak av feilprodukter. Dersom det er uoverensstemmelse mellom varens overskrift, bilde og beskrivelse, så er det i hovedregel overskrift som gjelder. Dersom det foreligger feil i opplysninger om et produkts egenskaper, skal Evelon tilby fri retur eller prisavslag. Evelon forbeholder seg da retten til å avstå fra omlevering. Dette vil da være begrunnet i manglende tilgang på vare, eller at det forvolder betydelige økonomiske tap.

16. Pant

Evelon AS har salgspant i og - eiendomsretten til - leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt i henholdt til panteloven §§3-14–3-22.

17. Garanti

Garanti ska være spesifisert i spesikasjon for produktet på nettsidene til Evelon. Garanti er ofte et begrep som brukes i utlandet, og kan være påført emballasje, tekster osv. mens i Norge forholder vi oss til det som blir definert av den norske importøren/distributøren. Dersom garantien har noen form for spesifikasjon i produktinformasjonen er det ordlyden som garanterer for produktet. Dvs. at hvis et produkt har garanti for å være vanntett i 10 år, så vil ikke andre feil og mangler dekkes i mer enn standard garantitid som er 1 år.

Vennligst merk at vi selv ikke tilbyr noen garantier når det gjelder varene, men dette blir håndtert av produsent av produktet, Evelon har ikke noe ansvar for tapt fortjeneste hos kunder. Evelon har heller ikke noe ansvar for indirekte tap, som for eksempel tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade.

18. Personvern og sikkerhet

Evelon har som høyeste prioritet å ivareta kjøpers og besøkendes personvern. Nettsidene skal være krypterte med SSL-sertifikat som gjør at informasjon som utveksles mellom nettstedet og bruker ikke kan identifiseres av andre. Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli kunde av Evelon godtar kjøper at Evelon personaliserer innholdet på nettbutikken basert på kjøpers bevegelser og historikk. Dette gjøres ved hjelp av interne informasjonskapsler og systemer, blant annet ved å analysere info om hvordan kjøper benytter nettstedet, hvilke produkter som ses på og tidligere kjøp. På.

19. Klage

Klager på Evelon sine tjenester, nettsider, produkter og ansatte kan rettes til nettbutikk@evelon.no.

20. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 18. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Tønsberg tingrett som vedtatt verneting.